Abonnement- og forretningsbetingelser

Letlagers forretningsbetingelser Vilkår og bestemmelser hos Letlager for leje af opbevaringsrum

1. LEJENS BETALING

1.1. Betaling af leje.

Lejen sker månedsvis forud på datoen for lejemålets start. Betalingen vil fremover ske hver måned på samme dag i måneden. Hvis man eksempelvis lejer et rum den 10. i måneden vil de efterfølgende månedlige betalinger ske den pågældende dato. 

Betalingen vil ske løbende via det betalingskort, som lejer oplyste ifm. oprettelse af lejeaftalen. Såfremt betalingskortet udløber eller af anden årsag bliver ugyldigt, vil Letlager fremsende mail herom.

Lejer er selv forpligtet til at registrere nyt betalingskort. Dette kan ske under "Min konto" på Letlagers hjemmeside. Lejer er forpligtet til at indbetale beløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej.

1.2 Letlager er til enhver tid berettiget til at trække et skyldigt beløb på det registrerede betalingskort.

1.3 Hvis leje i medfør af lejeaftalen ikke er betalt senest 30 dage efter forfaldsdatoen, har Letlager ret til:

 1. at bryde den eksisterende lås op og montere en ny lås
 2. at flytte genstandene fra opbevaringsenheden til et alternativt opbevaringscenter efter Letlagers valg uden at hæfte for tab eller skader, der opstår som følge af flytningen
 3. at afkræve kunden de fulde udgifter, som er forbundet med flytning af genstandene fra opbevaringsrummet og med opbevaring andetsteds, samt eventuelle gentagne udgifter hertil, hvis Letlager får brug for at flytte genstandene på et senere tidspunkt
 4. at opsige aftalen og i den mellemliggende periode opkræve et månedligt brugsgebyr på et beløb, som svarer til den månedlige leje
 5. betragte genstandene i opbevaringsenheden som herreløst gods og råde frit over disse genstande efter Letlagers forgodtbefindende.

1.4 Indtægterne fra et eventuelt salg i medfør af afsnit 1.3 kan tilbageholdes af Letlager og anvendes til dækning af eventuelle udgifter afholdt af Letlager i forbindelse med udøvelsen af Letlagers rettigheder i medfør af nærværende afsnit samt eventuelle yderligere beløb, som Letlager har til gode i medfør af denne aftale. De resterende indtægter vil derefter blive refunderet til kunden (eller til en relevant kurator, hvis kunden er gået konkurs). Hvis det ikke er muligt at finde frem til kunden, eller hvis kunden ikke hæver indtægteme, tager Letlager disse indtægter forvaring på kundens vegne.

 

2. OPSIGELSE

2.1. Lejers opsigelse.

Lejemålet fortsætter indtil lejer opsiger lejemålet. Opsigelse af lejemål kan ske fra dag til dag. Lejemålet opsiges på mail til kundeservice@letlager.dk og skal være tømt og efterladt i samme stand, som ved overtagelse - bemærk at vi betaler penge tilbage fra datoen, som opsigelsen fremsendes. Lejer vil indenfor 10 bankdage få tilbagebetalt evt. for meget betalt leje. Se punkt 6 for overdragelse af lejemålet.

2.2. Letlagers opsigelse.

Letlager kan efter erhvervslejeloven §61 opsige lejeaftalen, hvis en af lovens særlige opsigelsesgrunde indtræder, herunder: Når Letlager selv ønsker at benytte det lejede, når der skal ske nedrivning eller ombygning af den lejede ejendom, når lejer ikke har iagttaget god skik og orden, eller når vægtige grunde i øvrigt tilsiger en opsigelse. I de overnævnte tilfælde har Letlager ret til at opsige lejemålet med de varsler som fremgår af erhvervslejeloven.

Manglende eller for sen betaling af forfalden ydelse, ulovlig brug, fremleje eller ulovligt udlån af det lejede, vil desuden medføre at udlejer betragter kontrakten som værende misligholdt, hvorved udlejer uden yderligere varsel kan ophæve kontrakten.

 

3. BENYTTELSE AF DET LEJEDE

3.1. Anvendelse.

Lagerrummet må kun benyttes til oplagring. 

3.2. Begrænsning i anvendelse (forbud).

Ingen eksplosiv eller brandfarlige væsker eller varer må oplagres. Alle former for mad eller ildelugtende produkter må ej heller oplagres. Ved oplagring af maskiner skal disse tømmes for olie eller benzin før oplagringen.

Det er ikke tilladt at opbevare dyr i det lejede. Beboelse eller anvendelse af rummet som opholdsstue eller andet, der betyder, at lejer eller andre opholder sig i det lejede i længere tid, er forbudt. Enhver overtrædelse af disse forbud medfører ophævelse af lejeaftalen.

3.3. Lejers erstatningsansvar.

Såfremt lejer eller lejers genstande forårsager skader på lejemålet, Letlagers ejendom, Letlagers medarbejdere eller andre lejeres genstande er lejer erstatningsansvarlig herfor.

 

4. FORSIKRING AF DET OPBEVAREDE

4.1. Forsikring

Forsikring er ikke inkluderet i prisen. Lejer er selv ansvarlig for skade og tab af ejendele.

Du skal selvfølgelig sørge for, at dine ting er låst forsvarligt inde i dit opbevaringsrum. Normalt bør din egen indboforsikring være nok som forsikring, men tjek evt. med dit forsikringsselskab, og dit forsikringsselskab stiller krav til, at tingene har været låst forsvarligt inde.

Du skal selvfølgelig sørge for, at dine ting er låst forsvarligt inde i dit opbevaringsrum. Normalt bør din egen indboforsikring være nok som forsikring på dit lagerrum, men tjek med dit forsikringsselskab om det er muligt og hvad de stiller af krav til, at tingene har været låst forsvarligt inde.

Letlager har tegnet almindelig bygningsforsikring, der alene omfatter skade på bygningen, mens skader som sker på lejers opbevarede ejendele/genstande, ikke er omfattet af Letlagers forsikring.

 

5. ADGANG TIL DET LEJEDE

5.1. Bortkomst af kode/hængelås.

Ved bortkomst af kode/hængelås skal lejer bekræfte sin identitet ved at besvare kontrolspørgsmål, der fremgår af lejers brugerprofil. Hvis lejer ikke kan besvare kontrolspørgsmålene, skal lejer i stedet legitimere sig ved at forevise legitimation.

5.2. Låsesystem.

Adgangen til det lejede foregår via automatisk styrede porte og døre, der betjenes af lejer ved brug af kode. Letlager kan ikke gøres erstatningspligtig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i automatiske døre/porte.

5.3. Adgang

Lejer har adgang til sit lejede rum i afgangstiden oplyst af udlejer. Dette er som udgangspunkt døgnet rundt alle ugens dage. 

 

6. OVERTAGELSE OG FORANDRINGER

6.1. Overtagelse.

Det lejede overtages som besigtiget af lejer uden mangler. Ved lejemålets ophør er det lejers ansvar at rydde og rengøre rummet til samme stand som ved modtagelse. Såfremt dette ikke opfyldes, er Letlager berettiget til at hyre rengøring for lejers regning. Endvidere skal lejer betale leje for perioden indtil dette er færdiggjort.

6.2. Istandsættelse.

Såfremt det lejede på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er Udlejer berettiget til at istandsætte og rengøre det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig at betale husleje i istandsættelsesperioden.

 

7. FÆRDSEL PÅ EJENDOMMENS OMRÅDE

7.1. Rygning er forbudt.

Rygning og brug af rusmidler er strengt forbudt i ejendommen.

7.2. Fjernelse af inventar mv.

Det er endvidere forbudt at fjerne serviceudstyr fra ejendommens område. Dette vil blive betragtet som tyveri og blive politianmeldt.

7.3. Efterladte ejendele/effekter.

Varer eller skrald, der efterlades af lejer i ejendommens korridorer eller i det lejede efter aftalens ophør, opsigelse, ophævelse eller udløb, vil blive fjernet på lejers bekostning uden forudgående varsel.

 

8. AFLEVERING AF LEJEMÅL

8.1. Aflevering

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme gode stand som ved overtagelsen. Såfremt det lejede på opsigelsestidspunktet ikke forefindes i den stand som angivet ovenfor, er Letlager berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er endvidere pligtig til at betale leje i istandsættelsesperioden.

 

9. LETLAGERS ANSVAR OG ADGANG TIL DET LEJEDE

9.1. Letlagers ansvar.

Opbevaring i det lejede sker for lejers regning og risiko. Letlager er ikke ansvarlig for, at lejer får tab, der måtte opstå som følge af, at lejers opbevarede effekter bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, stormskade, hærværk mv. Letlager kan endvidere ikke gøres ansvarlig for lejers tab i form af tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

9.2. Erstatning

Lejeren kan kræve erstatning, hvis det lejede ved aftalens indgåelse savnede egenskaber, som må anses for tilsikrede, eller hvis Letlager har handlet svigagtigt. Det samme gælder, hvis det lejede senere lider skade som følge af Letlagers forsømmelse eller der i øvrigt opstår hindringer eller ulemper for lejerens brugsret som følge af forhold, som Letlager er ansvarlig for. I overensstemmelse med erhvervslejelovens § 20.

9.3. Letlagers adgang til det lejede.

Letlager eller dennes stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det, herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage, samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i forhold til lejers misligholdelse. Letlager har ligeledes ret til adgang til det lejede efter 14 dages forudgående skriftligt varsel over for lejer med henblik på eftersyn, reparation, vedligeholdelse mv. af det lejede.

9.4. Kontaktinfo

Det påhviler lejeren til enhver tid at oplyse Letlager om gældende postadresse og e-mailadresse, hvortil meddelelser i henhold til forretningsbetingelser og lovgivningen kan fremsendes samt gældende telefonnummer, hvorpå lejeren kan træffes.

Hvis lejer ikke har oplyst gældende postadresse, e-mailadresse og telefonnummer til Letlager, er konsekvensen for lejer, at denne bærer risikoen for, at lejer ikke får meddelelse i henhold til forretningsbetingelser og lovgivning tids nok til at overholde de i lovgivningen fastsatte frister.

 

10. MANGLENDE BETALING OG OPHÆVELSE AF KONTRAKT

10.1. Manglende betaling

Ved manglende betaling vil lejer modtage påmindelser pr. mail, dernæst sender Letlager påkrav om betaling af skyldig leje, og der vil i den forbindelse blive pålagt gebyr (påkravsgebyr) for manglende betaling af leje. Hvis lejer fortsat ikke betaler den skyldige leje, kan lejemålet ophæves og Letlager har derved ret til:

 • At bryde eksisterende lås op og montere ny lås - denne skiftes først, når det skyldige beløb er modtaget. Letlagers ejendomsansvarlige vil via det oplyste telefonnummer tage kontakt, så dato for udskiftning af lås kan forekomme.. Letlager hæfter ikke for en ny lås til lejer af rum, hvis det har været nødvendigt at fjerne denne.
 • At fjerne personlige ejendele fra opbevaringsrummet uden at hæfte for tab. Fjernede genstande vil betragtes som herreløst gods og derfor råder Letlager frit over disse genstande.

Ved godkendelse af abonnement- og forretningsbetingelser erklærer kunden sig enig med ovenstående og er indforstået med, at opbevarede ejendele kan fungere som garanti for Letlager ret til manglende betaling af leje, gebyrer og øvrige beløb. Kunden erklærer sig desuden indforstået med, at denne sikkerhed kan medføre tab af ejendomsret til ejendele i opbevaringsrum.

 

11. BESTEMMELSE OG HENVISNINGER I ØVRIGT

11.1. Bestemmelser

I det omfang, der ikke i nærværende individuelle kontrakts bestemmelse er truffet særlig aftale, henvises der til erhvervslejelovens almindelige betingelser. Ved at acceptere forretningsbetingelserne i forbindelse med bookning af det lejede accepterer lejer, at Letlager må henvende sig til lejer via SMS og e-mail. Lejer kan til enhver tid afmelde sig denne service ved at sende en e-mail til kundeservice@letlager.dk

 

12. LEVERINGSBETINGELSER

12.1. Idet du hos Letlager ikke kan leje rum fra fremtidige datoer, betragter vi levering som sket ifm. tegning af din lejeaftale.

 

13. FORTRYDELSESRET

13.1. Fortrydelsesret

Fjernsalg i Danmark er omfattet af 14 dages fortrydelsesret, jf. Forbrugeraftaleloven. Ved leje af lagerrum hos Letlager, indgås aftalen med forbrugeren på Letlagers faste forretningssted, hvorfor reglerne om fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven ikke finder anvendelse. Med oprettelsen af din lejeaftale er der indgået en bindende lejeaftale, hvoraf der ikke er fortrydelsesret. For opsigelse se punkt 2.

 

14. OPHÆVELSE AF LEJEMÅLET

14.1 Letlager kan hæve lejeaftalen i nedenstående tilfælde:

 • Når leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt.
 • Når det lejede benyttes til andet end aftalt og lejeren ikke trods Letlagers indsigelse er ophørt hermed.
 • Når lejeren modsætter sig, at Letlager eller andre får adgang til det lejede, hvor de har ret hertil.
 • Når lejeren fraflytter det lejede i utide uden aftale med Letlager.
 • Når lejeren vanrøgter det lejede.
 • Når lejeren helt eller delvis overlader brugen af det lejede til en anden i tilfælde, hvor lejeren ikke er berettiget hertil.
 • Når lejeren trods Letlagers påmindelse tilsidesætter sine pligter til at iagttage god skik.
 • Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at lejerens fjernelse er påkrævet.

 

15. KLAGEMULIGHED

15.1 Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte Letlager på kundeservice@letlager.dk.